Algemene voorwaarden
Appartement Bij de Vlaamse Schuur

Versie 2.0 – juni 2021


Terminologie
De termen Bij de Vlaamse Schuur, Appartement zijn termen voor Appartement Bij de Vlaamse Schuur.

Gast: een persoon die bij het appartement Bij de Vlaamse Schuur heeft gereserveerd en verblijft en als zodanig is aangemeld.

Hoofdgast: de persoon die bij het appartement Bij de Vlaamse Schuur heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.

Beheerder: de persoon die als eigenaar van het appartement of namens de eigenaar van het appartement, het appartement Bij de Vlaamse Schuur beheert.

Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door Bij de Vlaamse Schuur.

Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.

No-show: Het niet komen van een gast zonder tijdige annulering.

1.         Bij de Vlaamse Schuur
1.1    Het appartement Bij de Vlaamse Schuur is beschreven op de website www.bijdevlaamseschuur.nl. Deze website is met zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in het apartement ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
1.2    Het minimum verblijf in Bij de Vlaamse Schuur is twee nachten. In de vakantieperiodes en/of in de zomermaanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden.
1.3    Het appartement is 24 uur per dag toegankelijk. Het apartement heeft een eigen afsluitbare ingang.
1.4    Rusttijden zijn van 23.00 uur – 07.00 uur.
1.5    Roken is niet toegestaan in het apartement Roken is op de aangegeven plaatsen buiten wel toegestaan.

1.6       Voor drugs geldt op het hele terrein een zerotolerancebeleid. Bij geconstateerd of vermoed gebruik, dient de gast / dienen de gasten per direct te vertrekken, zonder restitutie van gedane betalingen.
1.7    Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan in/bij het appartement.
1.8    De kamers zijn geschikt voor twee personen, tenzij anders aangegeven bij de reservering.
1.9    Inchecken van 15.00-20.00 uur, uitchecken uiterlijk 10.30 uur. Andere tijden in onderling overleg.
1.10 Bij de Vlaamse Schuur is minder geschikt voor kinderen.
1.11    Gasten kunnen hun auto parkeren langs de woonboerderij De Vlaamse Schuur. Fietsen kunnen overdekt gestald (en opgeladen) worden.
1.12    Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben
1.13     Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen
1.14     De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot Bij de Vlaamse Schuur ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
1.15 Bij de Vlaamse Schuur is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 78464579.

2.0    Tarieven
2.1    De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.
2.2    De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.
2.3.    Tarieven van het apartement zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.4    Alle vermeldingen op de website van het appartement (www.bijdevlaamseschuur.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Het appartemement is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

3.0    Reservering en betaling
3.1    Reservering is mogelijk via telefoon, mail of, bij voorkeur, via www.bijdevlaamseschuur.nl, of via www.booking.com
3.2    De reservering is pas definitief na schriftelijke (e-mail) bevestiging van uw reserveringsaanvraag door Bij de Vlaamse Schuur.

3.3    Voor reserveringen vanuit het buitenland dient 50% van het reserveringsbedrag binnen 14 dagen na reservering te worden voldaan aan Bij de Vlaamse Schuur. Indien de incheckdatum binnen 14 dagen na reservering is, geldt betaling direct bij aankomst in het appartement. Pas na ontvangst van de verblijfskosten wordt er een reserveringsbevestiging verstrekt.

3.4    De totale verblijfskosten dienen voor aankomst te worden overgemaakt naar : Bij de Vlaamse Schuur NL38 INGB 0006 7342 40.

4.0    Annulering
4.1    Tot 30 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst is annuleren kosteloos.

Voor reserveringen vanuit het buitenland vindt er geen restitutie plaats van het voorschotbedrag.
4.2    Bij annulering vanaf 30 tot 7 dagen voor datum van aankomst wordt 50% van het tarief van de reservering in rekening gebracht (gemiddeld reserveringsbedrag per nacht). Voor reserveringen vanuit het buitenland vindt er geen restitutie plaats van het voorschotbedrag.

4.3       Bij annulering vanaf 7 dagen voor datum van aankomst wordt 100% van het tarief van de reservering in rekening gebracht (gemiddeld reserveringsbedrag per nacht). Voor reserveringen vanuit het buitenland vindt er geen restitutie plaats van het voorschotbedrag.
4.3    Bij annulering na aankomst, no show of vroegtijdig vertrek zal de gehele verblijfsperiode (bevestigde totale reissom) in rekening worden gebracht.
4.4    Annuleringen kunnen alleen schriftelijk via het contactformulier op de website of per email via bijdevlaamseschuur@gmail.com worden doorgegeven.
4.5    Bij de Vlaamse Schuur heeft steeds het recht meer dan 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast.

5.0 Schade
5.1    De gast dient zich naar behoren te gedragen en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
5.2    De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade.
5.3    Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
5.4    Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van het apartement worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.
5..5    Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de eigenaar van het apartement te versturen.

6.0    Klachten
6.1    De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de beheerder van het appartement voor te leggen. De beheerder dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

7.0    Overmacht
7.1    In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de beheerder van het appartement gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de beheerder van de accomodatie kan worden gevergd.

8.0    Aansprakelijkheid
8.1    De beheerder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de beheerder tegen aanspraken dienaangaande. De beheerder is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de accomodatie.
8.2 De beheerder kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van het beheer van de accomodatie.
8.3    Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de beheerder van de accomodatie, indien en voor zover de beheerder van de accomodatie uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de beheerder van de accomodatie is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de accomodatie in het voorkomende geval zal uitkeren.
8.4    De beheerder van de accomodatie aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

9.0    Privacy
9.1    Hiervoor verwijzen wij u naar ons privacystatement op www.bijdevlaamseschuur.nl


10     Slotbepaling
10.1     Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.
10.2     Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
10.3     Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
10.4     Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.